Menu

Ծնողական ժողովներ

2021թ. Սեպտեմբեր I-IV դասարաններ

2021թ. Սեպտեմբեր V-IX դասարաններ

2022թ. Հունվար I-IV դասարաններ

2022թ. Հունվար V-IX դասարաններ

2022թ. Հունիս I-IX դասարաններ

2022թ. Սեպտեմբեր III և IV դասարաններ

2022թ. Սեպտեմբեր I- IV դասարաններ

2022թ. Սեպտեմբեր V- IX դասարաններ

2022թ.Նոյեմբեր I- IX դասարաններ

2023 Հունվար V – IX դասարաններ

2023 Հունվար I – IV դասարաններ

2023թ․ Հունվար VIII բ դասարան

2023 Հունիս I-III, V-VIII դասարաններ

2023 Հունիս IV դասարան

2023թ. Սեպտեմբեր I-IX դասարաններ

2024թ․ Հունվար I-IV դասարաններ

2024թ․ Հունվար V-IX դասարաններ

2024 Փետրվար – 7գ – արտահերթ ծնողական ժողով

2024թ. ապրիլ – 9ա-9դ դասարաններ

2024թ. ապրիլ 6գ դասարան