Menu

Խորհրդի կազմ

«Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվան N51 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի նոր անհատական կազմը ԲԵՌՆԵԼ
«Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվան N51 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ խորհրդի կազմը ԲԵՌՆԵԼ